Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:

a/ dostavit se včas k hudební produkci a v rámci bodu II. této smlouvy ji uskutečnit

b/ v případě odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele vrátit veškeré plnění (zálohu) ze strany odběratele, pokud není dohodnuto jinak

Dodavatel si vyhrazuje:

a/ právo zrušit či ukončit produkci v případě vážné nemoci či poruchy aparatury, nebo v případě, že nastanou podmínky ohrožující v době příprav a během konání hudební produkce život či majetek dodavatele. V případě dle písmene a/ bude veškeré plnění (záloha) vráceno odběrateli a dodavatel v rámci dobrého jména předá kontakt na jinou osobu (firmu) zajišťující stejné služby pro zajištění služeb v obdobném rozsahu. Dodavatel za takto poskytnuté služby třetí stranou nenese odpovědnost.

b/ přerušit či ukončit produkci při plném dodržení celkové částky za provedenou produkci v případě, že odběratel nezajistí hladký průběh produkce a dojde k jejímu narušení ze strany účastníků pod vlivem alkoholu či drog nebo líné výtržnosti, v případě poškození aparatury účastníky produkce, v případě poškození aparatury v důsledku nedodržení bezpečnostních norem a zásad ze strany pořadatele (především nevyhovující elektro instalace, nevyhovující umístění účinkujícího atp.) V případě škod vzniklých dle písmene b/ uhradí odběratel náklady za opravu vzniklé škody či náhradu vzniklé škody. Úhrada nákladů proběhne nejpozději do 14 kalendářních dní od její vyčíslení převodem na účet č.: 235240391/0600.

c/ přerušit, případně ukončit produkci v případě nepříznivého počasí nebo narušení dodávky elektrického proudu nebo živelné pohromy. V případech dle písmene c/ bude položka Smluvní cena či II. smlouvy účtována pouze za skutečnou dobu odehrané produkce navýšenou o vzniklé náklady (např. doprava, ubytování...) 

2. Odběratel 

Odběratel se touto smlouvou zavazuje: 

a/ zpřístupnit místo konání nejméně 1 hodinu před začátkem a 1 hodinu po ukončení produkce 

b/ zajistit prostor pro produkci min. 2 x 2 m, vybavený stoly o celkovém rozměru cca 2 x 1 m 

c/ zabezpečit kvalitní přívod el.proudu (1 x 230V zásuvku jištěnou min.10A jističem) dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku dodavatele 

d/ uhradit účinkujícímu převodem domluvenou zálohu 2000 Kč na č.ú. 235240391/0600 (Moneta Bank) nejpozději 14 dní před datem konání a před zahájením produkce hotově doplatek celkové ceny dle bodu II. této smlouvy, 

e/ zajistit bezpečné parkování pro 1 osobní vozidlo v dostupné vzdálenosti 

f/ zajistit dodavateli občerstvení a pitný režim pro jednu osobu adekvátní délce produkce 

3. Obě smluvní strany

Obě smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od smlouvy ze strany odběratele se uhrazená záloha stává nevratnou. Při odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele bude záloha vrácena převodem na účet odběratele, pokud není dohodnuto jinak.

4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran, a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.